top of page

FORSKNING & ARTIKLAR

SAMMANFATTNIING

 

Historiskt väldokumenterad och problemfri användning av NS som fasadbeklädnadsmaterial har på senare år belastats av återkommande exempel på problemprojekt med NS som deformeras. Ett fåtal NS-sorter ger dåligt rykte till branschen som helhet. Läs mer under Inledning.

JAC har initierat och medverkar aktivt i forskningsarbetet inom problemområdet "Böjning - deformation av NS-fasadplattor". Tillsammans med andra partners inom ett nätverk för samråd och samverkan - "FoU-NS" - startades under 1998 ett första projekt i NORDTEST-regi. I juni 1999 inlämnades en ansökan (Proposal) till EU-kommisionens 5.e Ramprogram "Growth".

Påbörjade provningar och utvärderingar i laboratoriemiljö har resulterat i att "FoU-NS"-gruppen står inför ett genombrott i sökandet efter en utslagsgivande provningsmetod. Parallellt utarbetas en fältmätningsmetod för befintliga fasader. Metoden, som har använts i ett pilotprojekt under våren 1999 presenteras i sammandrag.

Övriga nordiska partners inom "FoU-NS"-gruppen är SP (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut), Björn Schouenborg, Borås,S. SINTEF, Lisbeth Alnäs, Trondheim,N.RAMBØLL, Bent Grelk, Virum,DK.

löpsedel TEAM-europeisk

FoU-projekt.

 

TEAM-europeiskt FoU-projekt

2006.03.22
En kort rad att berätta att TEAM-projektet numera är avslutat med stor framgång enligt professionella bedömare. Jag återkommer med en utförligare sammanfattning.


TEAM-konsortiet, som besår av 14 partners från 8 europeiska, lämnade den 15 juni in sitt "Proposal" till EU-kommissionen i Bryssel. Konsortiet leds av ett sekretariat där JAC är en av ledamöterna. Projektets huvudmål är att söka lösa problemen med marmortyper som deformeras genom irreversibel längdutveckling resp. böjning vid exponering som fasadbeklädnad. Projektförslaget granskas under hösten -99 av EU-kommissionen och vid framgång skrives kontrakt kring årsskiftet. Projektet beräknas därefter pågå under fem år.
Läs mer om JACs EU-projekt.

I ett annat nu pågående NORDTEST-projekt har JAC tillsammans med sina nordiska utvecklat en provningsmetod, som enligt hittills begränsade erfarenheter förmår ge sådana mätvärden, att man kan skilja böjbenägna naturstenssorter från formstabila. Denna framgång ger stora förväntningar på en lösnigen av det problem, som genom åren sysselsatt en mängd forskare runt om i värden.

Resultaten, som är ett genombrott för forskning om skador på marmor och kalksten, presenterades i maj -99 vitt ett internationellt seminarium i anslutning till naturstensmässan i Carrara. Bland de närvarande fanns representanter från TC 246 (den europeiska normkommittén för natursten), ASTM (American Society for Testing and Materials) samt naturstensanknutna forskare och leverantörer. Mycket stort intresse visades för de redovisade resultaten bla genom en inbjudan till JAC och övriga partners om deltagande med anförande på en kongress i New Orleans, USA under hösten
.

Naturstensprojekt i ett historiskt 

Perspektiv.

 

Grand Hotel är beläget vid Bantorgets östra sida i centrala Lund. Byggnaden uppfördes i fyra våningar under åren 1896-99 efter ritningar av arkitekt Alfred Hellerström (1863- 1931). Hellerström var under åren 1903-28 stadsarkitekt i Helsingborg där han bl.a. ritade Rådhuset. I Lund har han också ritat Katedralskolans huvudbyggnad (1896) och Universitetsbiblioteket (1902-07). Bland byggnader som kan ha influerat arkitekten till Grand Hotel nämns Trolleholms slott och Bünsowska huset i Stockholm.

Hotellets huvudfasad med framspringande mittparti (Mittrisalit) och stora rundbågiga fönster i bottenvåningen vänder sig västerut mot Bantorget, medan anslutande sidofasader vetter mot Klostergatan i norr och Lilla Fiskaregatan i söder. Byggnadens yttre hörn markeras med två runda torn. Fasaderna är uppbyggda med röd ”ÖVED”-sandsten och gult förbländertegel. Vissa inslag av marmor förekommer på en del bröstningar under fönster. Sockeln är av granit och taken är täckta med svart falsad plåt och skiffer.

Historik.

 

I Maj månad 2006 inträffade en dramatisk händelse vid hotellet. En ca 15 kg tung del av en ”ÖVED”-sandstens-takgesims lossnade under takutsprånget (se bild till höger), föll ned och slog igenom glastaket över hotellets utbyggda veranda mot Bantorget. Sakkunnig naturstenkonsult engagerades av hotellets ägarfamilj som projektledare med samordningsansvar för förestående renoveringsarbeten.

Arbetena inleddes med en övergripande inventering från skylift och följdes upp med ”skrotning” av alla lösa stenfragment i fasaderna. På detta sätt skapades tidsmarginal för en mera noggrann och långsiktig planering för restaureringsinsatserna. Renoveringsprojektet uppdelades i sex etapper vilka kom att omfatta inte bara stenarbeten utan även nya takbeläggningar (skiffer och plåt), renovering av fönster, allmänna plåtarbeten, putsarbeten, lagning av tegelmurverk mm.

Sedan år 2008 har arbeten med fasadrestaurering indelade i sex etapper pågått. Fyra av dessa etapper är helt färdigställda. Restaureringen avseende ”Mittrisalit” med de mest avancerade och detaljrika stenarbetena har delvis färdigställts i en Etapp IV:1. Det slutgiltiga färdigställandet av etappen IV:2 samt den avslutande etappen VI planers för 2014-2015

Sandsten och sandsten.

 

Förhållandet är att den ÖVED-sandsten (från Österlen i Skåne), som användes vid byggnadens uppförande, till stora delar inte klarat påfrestningar av väder och vind. Skadebilden är efter 100 år ganska omfattande. Inför valet av ersättningssten har fokus legat på att använda stenmaterial med förutsättningar att klara påfrestningarna under ”evig tid”.

Två huvudalternativ presenterades med utförliga tekniska och estetiska dokumentationer. Den tyska stensorten ”MAIN” och det svenska alternativet ”ORSA”. Brytningen av ”ÖVED” har upphört sedan årtionden.

Nu ska understrykas att de tre sandstensorterna tekniskt i grunden är ganska likvärdiga. Egenskaper som nu avses är som exempel petrografisk sammansättning, porositet, densitet och tryckhållfasthet. Skillnaden till nackdel ”ÖVED” är att materialet i stenbrottet varierar med avseende på struktur eller geologisk ”uppbyggnad”.

Sandsten är per terminologi en sedimentär stentyp där lagringsplanen är mer eller mindre tydliga. För ”ÖVED” gäller att i delar av stenbrottet förekom homogen sten utan uppenbara lagringsplan medan andra delar i brottet innehöll material med tydlig lagerföljd. Vanligen var man uppmärksam på detta förhållande vid användning av ”ÖVED” under en period (tidigt 1900-tal) när denna stensort flitigt användes för prestigefyllda byggnadsverk i hela landet – exempel Huvudpostkontoret vid Vasagatan i Stockholm.

Omsorgen i stenbrottet vid uttag av råblock har uppenbarligen inte varit lika mycket i fokus vid byggandet av Grand Hotel i Lund. Här har stenmaterialet blandats från homogent och hållbart till heterogent och skadebenäget.

De två ersättningsstensorterna ”MAIN” och ”ORSA” är i dessa avseenden i allt väsentligt homogena och utgör därmed ”säkra” val i samband med de aktuella renoveringsarbetena

Genomförandet.

 

Etappen ”0”

I det initiala skedet utfördes noggranna undersökningar och inventeringar av fasadernas bestånd och kondition. Fasadritningar upprättades med stöd av ursprungliga ritningar. Det framkom att byggnaden genomgått en lång rad odokumenterade ombyggnader och justeringar. Grunddragen från originalhandlingarna finns kvar medan många detaljer har fått nya utseenden.

Kartering av skadornas omfattning gjordes för att kunna göra en bedömning av ekonomi, tidplaner, etappindelningar etc. Myndighetskontakter för samråd om hur kraven på autenticitet skulle respekteras, i vilken utsträckning det var viktigt att behålla ursprungliga utformningar, materialval för nya produkter etc.

För fastigheten gäller ”Detaljplan för kvarteret Sankt Jakob m.m. i Lund, Lunds kommun” antagen år 1993. Byggnaden är märkt med q vilket innebär att den omfattas av PBL 3 kap 12 §:

 

             ”Byggnader, som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt               eller som ingår i ett bebyggelseområde av denna karaktär, får inte förvanskas.”

 

Speciellt för natursten diskuterades val av ersättningssten och principiellt entreprenadförfarande. Etappen IV - Mittrisalit på huvudfasaden mot Bantorget - särbehandlades till följd av dess särskilda karaktär.

För de övriga etapperna föll valet på att inköpa halvfabrikat från stenbrott. Med moderna maskinresurser typ CNC-maskiner, cirkulationsfräsar, profilfräsar, diamantklingsågar tillverkades sedan stenelementen med rätt ”design”.  Avslutande tillverkningsmoment utgjordes av handhuggning av detaljer och ytbearbetningar. De färdiga stenelementen transporterades till arbetsplatsen i Lund för fortsatt hantering och inmontering.

Etappen ”I”

En Etapp I av begränsad omfattning - översta våningen mot Klostergatan samt översta våningen i NV tornet - utfördes för att vinna erfarenheter för kommande etapper.

Efter samråd med stadens myndigheter – framför allt stadsantikvarien – valdes den tyska stensorten ”MAIN” framför det svenska alternativet ”ORSA” som ersättningsmaterial. Stadsantikvarien anförde bland annat att en renovering inte nödvändigtvis måste vara omöjliga att spåra – en byggnad åldras med sina renoveringar och nya material tillkommer efterhand som gamla inte går att få tag på. Det var dessutom ekonomiskt sett relativt stor skillnad till fördel för ”MAIN”.

Samrådet mellan berörda parter resulterade även i beslut i samförstånd rörande omfattningen för återskapandet av detaljer, skulpturala inslag, ytbearbetningar mm.

Antalet utbytta stenelement i Etapp I var 62 stycken motsvarande ca 3,5 m3

Bildtext: Exempel på ”ilusning” där en skadad del av en profillist av den ursprungliga ÖVED-sandstenen ersatts med ny och ”frisk” detalj av MAIN-sandsten 

Etappen ”II”

Efter goda erfarenheter under Etappen I fattades beslut om att i stort fortsätta enligt samma koncept för Etappen II. Förvisso gav Etappen I erfarenheter, som kom till nytta i Etappen II liksom i övriga efterföljande etapper med undantag för Etappen IV.

Lunds Kommun hade i mellantiden begåvats med en ny Stadsantikvarie. Denne företrädde en annorlunda inställning till valet av ersättningssten i förhållande till sin företrädare. Resultatet blev att valet föll på ”ORSA” för ersättningsmaterial – ett val som sedan behölls för samtliga kvarvarande etapper.

Inköp av stenmaterial gjordes som halvfabrikat från stenbrottet i ORSA medan sluttillverkningen gjordes hos HEMM i Franken, Tyskland - ett stenföretag med ändamålsenlig maskinell utrustning för all tillverkning samt med tillgång till skickliga bildhuggare.

Demonterade ”ÖVED” stenelement från Etappen I kunde användas för ilusningar och kompletteringar av mindre skador. Även detta koncept blev gällande för samtliga kvarvarande etapper. 

Antalet utbytta stenelement i Etapp II var 233 stycken motsvarande ca 7,3 m3.

Bildtext: Stenarbeten ”Före – efter” från Etappen II. Handhuggna, skulpturala repliker tillverkade efter gipsavgjutningar och inmätningar av ursprungliga relativt oskadade originalfragment.

Etappen ”III”

Inför Etappen III valde GRAND att i allt väsentligt kopiera förfarandet från Etappen II. Uppdraget att tillverka stenelementen gick till ett stenföretag SSW i Pirna öster om Dresden. Liksom tidigare upphandlades halvfabrikat från ORSA.

Antalet utbytta stenelement i Etapp III var 162 stycken motsvarande ca 4,7 m3.

Bildtext: Exempel på tillverkningsunderlag efter inmätning från skylift.

Etappen ”IV”

GRAND valde som första delmoment för Etappen IV att anlita en helt annan projektgrupp – och därmed sammanhängande annorlunda åtgärdsprogram - jämfört med tidigare etapper.

Bevekelsegrund för detta val ligger huvudsakligen i att den här etappen avser den helt dominerande ”Mittrisalit” i anslutning till hotellets huvudentré. Här finns en mängd dekorativa bildhuggeriarbeten och utsmyckningar som kräver ett mer försiktigt handhavande. Nyckelord som ”konservera”, ”bevara”, ”konsolidera”, ”laga” och ”reparera” kom i fokus istället för ”byta ut”, ”ersätta”, ”ilusningar”, ”omhuggning” och ”nytillverkning”.

 

I nu förestående andra delmomentet har GRAND emellertid återgått till att färdigställa etappen efter samma grundprinciper som gäller för övriga i denna artikel redovisade principer.

Bildtext: Exempel på arbetsmoment ”bevara” i form av påstrykning med kalkbruk över profilerade sandstensgesimser vid en rund tornspira - ”tournett”.

Etappen ”V”

I anslutning till fortsatta inmätningsarbeten gjordes ett försök att ”3D skanna hela fasaden” på etappen V och VI. Resultatet blev emellertid helt misslyckat och den fortsatta inmätningen fick göras manuellt från skylift.

Efterkontrollen för etappen V resulterade i att antalet utbytes-stenar ökade från 183 till totalt 267 stenar. Dessutom korrigerades detaljmåttsättningar och profil-mallning i mycket stor omfattning.

Efter dessa nog så betungande svårigheter kunde Etappen V genomföras utan ytterligare mankemang.

Antalet utbytta stenelement i Etapp V var 267 stycken motsvarande ca 6,6 m3.

 

Etappen ”VI”

Inmätningarna är gjorda manuellt från skylift. Kompletta tillverkningsunderlag i form av ritningar och mallar är klara, halvfabrikat är beställda hos ORSA, sluttillverkningen är beställd hos sluttillverkare HEMM i Tyskland och upphandling av sten monteringsentreprenör pågår.

Beräknat antal utbytta stenelement i Etapp VI är 332 stycken motsvarande ca 7,7 m3.

Bildtext: Etapp VI – Fasad mot Klostergatan mot norr – arbetsritning efter inmätning.

Markeringar: Röd = utbytessten; Grön = eventuellt utbyte eller lagning, komplettering, översyn; Blå =så kallad ”ilusning” dvs del av stenen ersätts med ny sten – se även exempel bild vid etapp I

Jan Anders Brundin är en legendar inom svensk stenindustri. Under ett yrkesliv – som även nu (2023) vid 78 års ålder pågår för fullt – har han som global handelsresande i sten medverkat vid byggprojekt i ett flertal europeiska länder, i Mellanöstern, USA, forna Sovjetunion, norra Afrika för att nämna några exempel. ”Jag kan förse världskartan med många kartnålar – sten-trender och tillfälligheter har styrt” sammanfattar Jan Anders - komplett projektledare, principfast besiktningsman och medlare som rett ut olika tvister.

Exemplen på de internationella uppdragen genom åren skulle utan vidare kunna fylla en bok.

Artskilda olika roller med gemensam nämnare; djup och bred kunskap - oavsett om det handlar naturstenens egenskaper, monteringsmetoder eller affärsjuridik.

– Vi får under sittande intervju ett exempel på det internationella kontaktnätet: ett telefonsamtal och Jan Anders växlar obehindrat över till italienska för en stund.

– En leverantör, ursäktar han efteråt.
– Den moderna stenbranschen är global, vilket medför en gemensam utmaning i att också förstå olika kulturer. Människor är vanligen mer komplexa än byggmaterial. När man väl behärskar olikheterna blir det paradoxalt nog mindre komplicerat och man når snabbare samsyn.

Med Jan Anders bakgrund finns förstås mängder av spektakulära uppdrag i minnesarkivet. Ett uppdrag som i historiens sken sticker ut är Saddam Husseins konferenshotell i Bagdad.
–  Detta mitt största projekt någonsin pågick när kriget med Iran bröt ut. Skanska hade ett kontrakt med irakiska staten och totalt ca 100 stenmontörer var inblandade. Saddam Hussein räknade kallt med att hans anfallskrig skulle vara över efter åtta dagar. Det tog åtta år. Luftvärnskanoner sattes upp på byggnaderna som vi arbetade med. Det är inget projekt jag skryter med, men det visar vilka omständigheterna man kan hamna i. Hotellet färdigställdes dock och är såvitt jag vet i fungerande skick.
Det är inte heller den enda totalitära regimen på uppdragslistan. Jan Anders nämner Libyens förre ledare Muammar Kadaffi och en rad andra stater i Mellanöstern. 

– När jag arbetade för en pakistansk byggentreprenör i Abu Dhabi uppmanades jag att aldrig tala högt om de svenska stenmontörernas löner eftersom det skulle orsaka rabalder på arbetsplatsen. Svenskarna hade 20-30 gånger högre lön än pakistanarna, vilket motiverades av större tillit till de svenska montörernas yrkeskunskaper.
Jan Anders karriär började annars hos klassiska Kullgrens Enka år 1972. Den nyutexaminerade civilingenjören från Lund tänkte ge stenindustrin ett par år.
– Jag kunde ingenting om sten och fick börja med en resa till Portugal och köpa fönsterbänkar. Tanklöst kan man tycka i dag, men på den tiden dominerades ”Enkans” verksamhet av export av blocksten, tillverkning av gat-och-kant-sten och viss mån även gravstenar. Stenprodukter till byggprojekt var önskade produkttillskott.

Redan 1977, efter moderbolaget ”Skansen Lejonets” konkurs, startade han eget entreprenadbolag och övertog en del gamla kunder. Första uppdraget var för Skanska vars beställare fanns i Leningrad – i dag St. Petersburg. Arbetsplatsen tilldelades status som svenskt territorium.
– En praktisk lösning som gjorde att ryska handelsflottan kunde hämta ut ”mina” 25 000 m2 stenprodukter i Malmö som sedan lossades i Leningrad, utan att förtullas.
Han kanske var en novis i början, men efterfrågan på Jan Anders kunskaper och erfarenhet ökade med åren, vilket efter hand ledde till flera parallella uppdrag som både entreprenör och konsult.
– Två hattar på skallen blev till slut en för mycket, och 1994 jag valde att gå över till att bli konsult på heltid.
Det är också i konsultrollen som de flesta idag känner Jan Anders, bland annat som en av Stenindustriförbunds tre rekommenderade besiktningsmän.

– Jag är ganska ensam med min mixade bakgrund, vilket gör att jag ofta fått följa projekt från ”ax till limpa”, inklusive slutbesiktning.
I dag är de rena besiktningsuppdragen relativt få. Istället kallas Jan Anders ofta in till tvister, som inte sällan uppstått efter den formella slut-besiktningen.

– Det kan röra sig om en formell överbesiktning eller ett tvist-ärende om en köksbänkskiva där en privatperson är slutkund. Mycket handlar då om att bena ut vad som verkligen är dokumenterat och överenskommet.

Alternativt kallas Jan Anders in som sakkunnig där hans juridiska kunskaper gör att han närmast fungerar som medlande ”domare”.

– Okunskapen är vanligen den främsta förklaringen till felaktigheter, och det som i 19 fall av 20 ger mig legitimitet är just sakkunskaperna och förmågan att pedagogiskt förklara. Jag hade till exempel en kund i Jämtland som hade problem med golven i tre våtrum. Entreprenören kom till platsen, fullt övertygad att han monterat den tillhandahållna stenen helt rätt, men när vi skildes åt några timmar senare hade även han kommit fram till att så inte var fallet och att han måste stå för kostnaderna att göra om jobbet.

Du har varit stenindustrin trogen i över 50 år, hur skulle du säga att den utvecklats?
– Digitaliseringen har påverkat både produktion och brytning. Den svenska branschens relativa litenhet har annars gjort att många haft svårt med nyordningar, som till exempel importen av sten från låg-kostnads-länder. Det goda med de internationella utmaningarna är dock att förändringarna tvingats fram snabbare Jag är till exempel övertygad om att alla fasader inom 5-10 år monteras med baksidesförankringar på någon form av skensystem.
Om du skulle få rekrytera en efterträdare, en novis som du en gång var, vilka förmågor skulle du lyfta fram?
– Tre saker! För det första: lingvistisk förmåga - gärna klara juridisk text - på två - tre främmande språk. För det andra: bred erfarenhet från olika typer av byggprojekt. För det tredje givetvis ett genuint intresse att lära sig allt om natursten.

Är ditt kärleksförhållande till stenen intakt efter alla dessa år?

– Ja, natursten har varit ett fantastiskt material att arbeta med. Som exempelupplevelsen att färdas längs en avlägsen skogsväg i Ingenmansland och till slut komma fram till ett stenbrott där erfarna, tystlåtna bergsmän läser naturens förutsättningar för brytning och bearbetning. Här finns respekten för naturen kombinerat med trivseln och glädjen att få arbeta med berggrundens material. Dessa personliga möten och kunskapsmättade samtal på plats … det finns inget bättre.

Personlig ruta
Favoritsten: Kirchheimer Muschelkalk Blaubank gestraht und gebürstet

Favoritprojekt: (inte eget) Norska ambassaden i Berlin

Mest stolt över projekt: fd Cardos huvudkontor i Malmö (bredvid Stadsteatern)

Mest stolt över uppdrag: EU-forskningsprojektet TEAM rörande fasadstensegenskap deformation och hållfasthet

Ångrar: Eftergift till beställare om förekomst av ”prickar” i sandsten fasadplattor

Faktaruta

PROJEKT och BYGGHERRE.

Grand Hotel i Lund - Förvaltningsbolaget Grand Hotel i Lund KB

PROJEKTLEDARE

Jananaders Consulting AB i Engelholm genom Jan Anders Brundin etapperna I – III och V.

Barup & Edström arkitektkontor, Simrishamn genom Professor Arkitekt Mats Edström: Etapp IV:1

Projektengagemang Inside Outside AB i Örebro/Engelholm genom Jan Anders Brundin: Etapperna VI samt IV:2.

STEN MATERIAL – ursprungsmaterial för ersättningssten.

Main Sandstein genom HEMM Stone GmbH, Kirchheim, Würzburg: Etapp I.

Orsa Sandsten genom Orsa Stenhuggeri AB, Orsa: Etapperna II – VI:

STEN TILLVERKARE – sluttillverkning stenelement.

HEMM Stone GmbH, Kirchheim, Würzburg, Tyskland: Etapp I – II, V – VI

Sächsische Sandsteinwerke GmbH, Pirna, Tyskland: Etapp III

Marmor & Granit AB, Kristianstad: Etapp IV:1

STEN ENTREPRENÖR – demontering, restaurering och nymontering

Stenentreprenader i Hessleholm AB, Hessleholm: Etapp I – III, V (sannolikt även VI)

Marmor & Granit AB, Kristianstad: Etapp IV:1 (sannolikt även IV:2)

bottom of page